Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy szóstej

 

 

 

Cele edukacyjne

 

1.      Wyrabianie systematyczności w nauce oraz koncentracji uwagi.

2.      Ćwiczenie sprawności w rachunku pamięciowym.

3.      Doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych (kolejność wykonywania działań).

4.      Radzenie sobie z działaniami, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne.

5.      Umiejętność posługiwania się procentami w zadaniach praktycznych związanych z życiem codziennym.

6.      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji (tabel, wykresów, map, diagramów).

7.      Kształcenie umiejętności zapisywania treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych, równań.

8.      Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania równań z jedną niewiadomą oraz prostych zadań z treścią.

9.      Rozwijanie spostrzegawczości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

10.  Kształcenie wyobraźni geometrycznej.

11.  Umiejętność rozróżniania figur geometrycznych i obliczanie ich pól.

12.  Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozróżnianie podstawowych brył.

13.  Umiejętność posługiwania się wzorami na obliczanie pól i objętości figur geometrycznych.

14.  Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

Treści nauczania

 

1.      Liczby wymierne.

a)     Działania na liczbach naturalnych, rachunek pamięciowy.

b)    Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

c)     Wykonywanie działań na liczbach wymiernych, kolejność wykonywania działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.

2.      Procenty.

a)     Obliczanie procentu danej liczby.

b)    Obliczanie liczby z danego jej procentu.

c)     Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

d)    Diagramy procentowe.

3.      Wyrażenia algebraiczne.

a)     Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych.

b)    Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych.

c)     Redukcja wyrazów podobnych.

4.      Równania.

a)     Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.

b)    Rozwiązywanie zadań z treścią.

5.      Figury na płaszczyźnie.

a)   Klasyfikacja trójkątów i czworokątów.

b)   Rodzaje kątów. Suma miar kątów w trójkącie i czworokącie.

c)      Obliczanie pól i obwodów wielokątów.

d)     Symetria osiowa.

6.      Figury przestrzenne.

a)     Utrwalenie wiadomości o prostopadłościanie.

b)    Opis graniastosłupa , rysowanie siatek.

c)     Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów.

7.      Kąty w kole.

a)     Kąt środkowy i kąt wpisany.

8.      Konstrukcje geometryczne.

a)     Przenoszenie odcinków i kątów,

b)    Konstrukcje trójkątów.

c)     Konstrukcje prostych prostopadłych.

 

Opis osiągnięć uczniów

 

 

Uczeń kończący klasę szóstą powinien umieć:

·        wykonywać działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

·        obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (znać kolejność wykonywania działań),

·        wykonywać działania na liczbach wymiernych,

·        zamieniać ułamek na procent i procent na ułamek,

·        wykonywać podstawowe obliczenia procentowe,

·        rozwiązywać zadania tekstowe z użyciem procentów,

·        zapisywać i odczytywać wyrażenia algebraiczne,

·        obliczać wartość liczbową wyrażeń algebraicznych,

·        wykonywać redukcję wyrazów podobnych,

·         rozwiązywać równania z jedną niewiadomą i proste zadania z treścią,

·        znać podstawowe własności figur płaskich

·        obliczać pola i obwody figur,

·        rozróżniać i nazywać graniastosłupy,

·        obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów,

·        wykonywać podstawowe konstrukcje geometryczne,

·        rozróżniać kąty wpisane i środkowe

 

 

opracowała: mgr Jolanta Niemiec