NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA

(WYPRACOWANE NARZĘDZIA)

 

W rozporządzeniu z dnia 13 sierpnia 1999r. – w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru

 pedagogicznego(...) – Minister Edukacji Narodowej (obecnie-Minister Edukacji Narodowej i Sportu) określa cele i funkcje nadzoru, jak również zadania, jakie, w szczególności wykonuje dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny.

Wszystkim dyrektorom ( nauczycielom także) jest wiadome, że głównym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie jakości rozwoju szkoły(w moim przypadku przedszkola), z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela. Realizujemy te cele poprzez mierzenie jakości pracy danej placówki oraz wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy. § 3 i § 4 wymienionego rozporządzenia określają sposób prowadzenia nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości placówki, dla mnie jako dyrektora przedszkola są one bardzo istotne.

 

           Opracowując plan nadzoru pedagogicznego staram się uwzględniać wszystkie zadania wymienione w rozporządzeniu. Jednak o nich wszystkich nie będę się rozpisywać. Pragnę natomiast podzielić się opracowanymi przez siebie niektórymi narzędziami, dotyczącymi diagnozowania rozwoju wychowanków i pracy nauczycieli, tzn. prowadzenia hospitacji i przekazywaniu nauczycielom wyników sprawowanego nadzoru.

 

Funkcja nadzoru pedagogicznego uległa modyfikacji, również hospitacje przestały być „zmorą” dla nauczycieli ( przynajmniej tak powinno być). Skończyły się nie zapowiedziane „wizyty” dyrektora na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zapoznaję nauczycieli z planem hospitacji, który jest opracowany na podstawie wniosków, ewaluacji podsumowującej poprzedni rok szkolny, zadań z planu rozwoju placówki, ustalonego obszaru mierzenia jakości oraz uaktualniania ocen pracy nauczycieli. Nauczycielki zapraszają mnie na hospitacje zgodnie z planem hospitacji, a także w formie: wsparcia, doradztwa, pomocy w rozwiązaniu powstałego problemu.

Przeważającymi są hospitacje diagnozujące. Dla wszystkich typów hospitacji opracowałam arkusze, które są nst.:      

 

Arkusz hospitacji

hospitacja diagnozująca

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

Data hospitacji:

Grupa:

Temat zajęcia:

 

Cele sytuacji edukacyjnej:

 

Zadania opisane w podstawie programowej:

 

Cel hospitacji:

 

 

Wspólne ustalenia przedhospitacyjne

           Adnotacje

hospitującego

 

Cele operacyjne, dziecko potrafi

 

Opanowane

 

Nie opanowane

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi, spostrzeżenia hospitującego:

 

 

 

 

 

Wspólne wnioski:

 

 

 

 

 

............................................                                                                                                                 ............................................

podpis hospitowanego                                                                                                                 podpis hospitującego

 

Arkusz hospitacji

 hospitacja lustrzana (wspierająca, doskonaląca)

i hospitacja kontrolująco - oceniająca

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

Data hospitacji:

Grupa:

Temat zajęcia:

 

Cele sytuacji edukacyjnej:

 

Zadania opisane w podstawie programowej:

 

Cel hospitującego:

 

 

Wspólne ustalenia przedhospitacyjne:

Tak

Nie

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uwagi , spostrzeżenia hospitującego:

 

 

 

Wspólne wnioski:

 

 

 

 

...............................                                                                                                                                                            .................................

Podpis hospitowanego                                                                                                                                 Podpis hospitującego

 

 

Przed każdą hospitacją ustalam z nauczycielem, jakie umiejętności dziecka będą obserwowane (przy hospitacji diagnozującej), przy pozostałych, jakie będą obserwowane sprawy organizacyjno-metodyczne i dydaktyczno-wychowawcze.

Podczas rozmowy pohospitacyjnej nauczyciel jako pierwszy odnosi się do postawionych celów operacyjnych jak również do ustaleń przedhospitacyjnych. Omówienie polega na rozmowie, wymianie doświadczeń.

Jako dyrektor przekazuję swoje obserwacje na podstawie wypełnionego arkusza, nie krytykuję, ale np. proponuję zapoznanie się z literaturą, której nauczyciel nie zna, korzystanie z kursów dokształcających i innych form doskonalenia zawodowego. 

Efektem każdej rozmowy tj. omówienia hospitacji jest wspólne wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

Nauczyciel wie, że z postawionych wniosków musi się rozliczyć.

Przedstawione arkusze sprawdzają się w praktyce, ponieważ nauczyciel dostaje podobny arkusz i przed omówieniem hospitacji również go wypełnia, mamy możliwość porównania swoich spostrzeżeń. Dużo łatwiej i sprawniej przebiega „nasza rozmowa”. Nauczyciel wie, jakie kwestie będą omawiane.

 

 

Po każdym półroczu nauczyciele dokonują analizy swojej pracy, w której przedstawiają: osiągnięcia swoich wychowanków, stopień realizacji postawionych zadań, mocne i słabe strony w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej i swojej własnej pracy.

Jako dyrektor, również dwa razy w roku przedstawiam Radzie Pedagogicznej wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

W tym celu opracowałam arkusz, w którym starałam się uwzględnić wszystkie obszary objęte nadzorem.  Jest to następne wypracowane narzędzie, które chciałabym zaprezentować.

Podsumowanie wyników nadzoru pedagogicznego

sprawowanego przez dyrektora przedszkola.

/sprawozdanie po pierwszym lub drugim półroczu /

 

I. Ogółem hospitacji:

   diagnozujących:................................

   wspierających:..................................

   kontrolno-oceniających:...................

II. Kontroli dokumentacji:..................

III. Lustracji klas ...............................

IV. Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji psychologiczno-pedagogicznych

       wychowanków...................

 

Hospitacje przeprowadzono zgodnie z planem;

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Poczyniono następujące spostrzeżenia:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Na podkreślenie w hospitowanych sytuacjach edukacyjnych zasługuje:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Doskonalenia wymaga:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Ustalono następujące wnioski:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Zrealizowane zostały:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Nie zrealizowano:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Dokonano oceny pracy następujących nauczycieli:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

W wyniku lustracji klas stwierdzono:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

W wyniku sprawdzania prowadzonej obserwacji psychologiczno-pedagogicznej ustalono:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

V. Inne czynności wynikające z nadzoru:

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Spostrzeżenia i wnioski:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

VI. Monitorowanie jakości pracy odbywało się poprzez obserwacje, rozmowy.

Ustalono:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

VII. Wnioski do pracy wynikające ze sprawowanego nadzoru:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Radę Pedagogiczną zapoznano z wynikami nadzoru pedagogicznego dyrektora dnia ........................

 

Podpisy Rady Pedagogicznej:

 

               

W arkuszu tym odnoszę się do czynności pełnionych w ramach nadzoru, dotyczących pracy z dziećmi i pracy nauczycieli. Jak widać, uwzględniam w nim między innymi: wszystkie hospitacje odbyte w danym półroczu i ustalenia z nimi związane, wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego

(pkt V inne czynności wynikające z nadzoru), diagnozowanie (prowadzenie obserwacji) dzieci przez nauczycieli, organizację warsztatu pracy, wyniki monitorowania, oraz mocne i słabe strony w osiągnięciach edukacyjnych dzieci i pracy nauczycieli

czyli jakie mamy osiągnięcia a co należy doskonalić.

Podsumowaniem arkusza są wnioski do dalszej pracy. Należy również pamiętać, że po zapoznaniu cała Rada Pedagogiczna powinna arkusz podpisać.

 

Tak sporządzony arkusz jest jednocześnie moją ewaluacją dla nauczycieli, zawieram w nim, bowiem informacje zwrotne dotyczące badanych przeze mnie obszarów. jest to narzędzie, które ulega modyfikacji w zależności od potrzeb i prowadzonych badań.

 

                Nie uwzględniam w arkuszu, wybranego obszaru do mierzenia jakości pracy placówki, gdyż jest on objęty odrębną procedurą i wymaga innej dokumentacji a jego wyniki formułowane są w formie Raportu, z którym zapoznawani są pracownicy, rodzice i Kuratorium Oświaty.

 

Chętnie poznam opinie na temat moich narzędzi wykorzystywanych do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

 

                                                                                                                                                                    opracowała

 

                                                                                                                                  dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 77 w Łodzi

                                                                                                                                                            mgr Bożena Dąbrowska

 

e - mail: pm77lodz@wp.pl